Home
Over GEEN SPEL
Contact
Evaluatie
formulier
Klachten procedure
Algemene voorwaarden
Nieuws
Links
Algemene Voorwaarden voor Opleidingen, Trainingen en Diensten van Geen Spel.

Inhoud:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Aanbod
Artikel 4 - Overeenkomst
Artikel 5 - Annulering
Artikel 6 - Beëindiging van de overeenkomst
Artikel 7 - Prijswijzigingen
Artikel 8 - Levering
Artikel 9 - Conformiteit
Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Niet-tijdige betaling
Artikel 12 - Niet-nakoming van de overeenkomst
Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de ondernemer
Artikel 14 - Vertrouwelijkheid
Artikel 15 - Vragen en klachten
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Wijziging
Artikel 18 - Deponering

Artikel 1 - Definities.

Onderwijs:
Onderwijs, opleiding, cursus en/of training.

Afstandsonderwijs:
Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.

Contactonderwijs:
Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.

EVC :
Verworven competenties, opgedaan tijdens eerdere werkervaring of gevolgde opleidingen. EVC’s worden via assessments bepaald en kunnen leiden tot verkorte (versnelde) opleidingstrajecten.

Formeel onderwijs :
Onderwijs dat gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel, dit is wettelijk erkend diploma of certificaat.

Niet-formeel onderwijs:
Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.

Educatieve dienst:
Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal.

Overeenkomst :
Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.
Ondernemer:
Natuurlijke of rechtspersoon die een educatieve dienst levert. In dit geval GEEN SPEL.

Opdrachtgever:
Natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een functie of bedrijf en die een educatieve dienst van de ondernemer afneemt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs.
2. Indien de ondernemer ook andere voorwaarden gebruikt en die voorwaarden zijn niet tot stand gekomen in overleg met opdrachtgever en organisaties, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst. Dit laat het recht van de ondernemer om in de overeenkomst aanvullende voorwaarden te hanteren onverlet, indien en voor zover deze niet ten nadele van de opdrachtgever van deze Algemene Voorwaarden afwijken.
3. De ondernemer kan ook andere voorwaarden gebruiken die tot stand zijn gekomen in overleg met één of meer opdrachtgevers en organisaties. In dat geval bepaalt de in artikel 16 genoemde geschillencommissie welke voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst aan de hand van hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 3 - Aanbod
1. De ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:
- de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
- wanneer de educatieve dienst start;
- de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
- voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
- de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
- de wijze van betaling;
- de duur van de overeenkomst,
b. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
- de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
- de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;
- de levertijd van het lesmateriaal.
4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de ondernemer.
5. De ondernemer mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de opdrachtgever zijn persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van de ondernemer, inclusief het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
b. het recht van de opdrachtgever de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 2 en 3;
c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de ondernemer via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
d. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 – Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging;
2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de opdrachtgever; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de ondernemer kan de opdrachtgever de opdracht annuleren;
3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de opdrachtgever ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

Artikel 5 – Annulering
1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd van tenminste 14 dagen, de volgende annuleringsregeling:
a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
b. bij annulering tot één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de opdrachtgever 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 100,=;
c. bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 200,=;
d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 300,=;
2. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.
Artikel 6 - Beëindiging van de overeenkomst
1. De opdrachtgever kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de opdrachtgever verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverde educatieve dienst of lesmateriaal.
2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de ondernemer niet alle gegevens heeft verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.
3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 6, heeft de opdrachtgever in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. De ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.
4. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en 3 dient de opdrachtgever eventueel van de ondernemer ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de ondernemer terug te zenden. De ondernemer is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de opdrachtgever. Het terugzenden geschiedt voor risico van de opdrachtgever. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door de opdrachtgever aan de ondernemer worden voldaan.
5. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever. In dergelijke gevallen behoudt de opdrachtgever zijn recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als de opdrachtgever in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan is hij een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan de ondernemer verschuldigd.
6. Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst, mits:
a. de opdrachtgever er van te voren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat hij verklaart afstand te doen van zijn recht van ontbinding, en
b. de ondernemer de sub a bedoelde verklaring aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 7 - Prijswijzigingen
1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
2. De opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd.
3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8 – Levering
1. Lesmateriaal
a. De ondernemer levert het lesmateriaal tijdig aan de opdrachtgever. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
b. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de ondernemer vervangen zonder kosten voor de opdrachtgever.
c. Het eigendomsrecht van het lesmateriaal berust bij de ondernemer. Gebruik van de lesstof of delen hiervan door de opdrachtgever kan pas na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 9 - Conformiteit
1. De educatieve dienst moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
2. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling
1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de opdrachtgever – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats na levering.
4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. De opdrachtgever kan door de ondernemer tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling
1. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 100,=. De ondernemer kan ten voordele van de opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.
3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 12 - Niet-nakoming van de overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de opdrachtgever tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de ondernemer
1. Voor zover de ondernemer toerekenbaar tekortschiet en de opdrachtgever daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
2. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de ondernemer, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid
1. Door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 - Vragen en klachten
1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden door de ondernemer beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn of haar rechten ter zake verliest.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 16.

Artikel 16 - Geschillen.
1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
2. Geschillen tussen opdrachtgever en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de opdrachtgever als door de ondernemer voorgelegd worden aan een onafhankelijke persoon: Dhr. R. R. van Haagen, Litouwen 15, 2613 MB Delft, e-mail: richard.vanhaagen@tele2.nl. Deze onafhankelijke persoon zal een bindende uitspraak doen in het geschil.
3. Als geen van de partijen, opdrachtgever of ondernemer, zich kan vinden in de uitspraak van de onafhankelijke persoon kunnen zowel door de opdrachtgever als door de ondernemer de zaak aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank
4. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

Artikel 17 - Wijziging.
1. GEEN SPEL kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Opdrachtgevers zullen daarvan in kennis worden gesteld.

Artikel 18. Deponering.
Deze voorwaarden zijn op 12 december 2022 gedeponeerd bij: DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR HAAGLANDEN.

Telefoon: +31 15 78 55 371

KvK nummer: 88393550

btw-id: NL004597061B31
Geen Spel
Charley Tooroplaan 7
2642 CK Pijnacker